Gå til hovedindhold

ViSP Kommunikationscenter

ViSP servicerer personer med vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme, kognitive vanskeligheder, følgevirkninger efter hjerneskade, ordblindhed, hørevanskeligheder, svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder, psykosociale vanskeligheder samt personer med behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler.

Relevante artikler

Indhold

  Hvem er ViSP?

  ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med

  • Vanskeligheder inden for sprog, tale, og stemme
  • Kognitive vanskeligheder
  • Følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade
  • Vanskeligheder i forhold til hørelse
  • Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder
  • Psykosociale vanskeligheder 
  • Ordblindhed
  • Behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler mv.

  ViSP servicerer som udgangspunkt borgere i Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner. Tilbuddene vil derfor være uden direkte omkostninger for borgere fra disse kommuner.

  Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) er oprettet 1. august 2003 ved en sammenlægning af de hidtidige Specialskoler for Voksne i Næstved og i Nykøbing F.

  De ansatte undervisere er specialuddannede til at varetage ViSPs opgaver og er enten

  • lærere med omfattende videreuddannelse fra Danmarks pædagogiske universitet eller
  • (audio)logopæder med en universitetsuddannelse (cand. mag. i deres fag).

  ViSPs ydelser er i hovedsagen finansieret af de tre kommuner, som er indgået i samarbejde om driften af ViSP. Øvrige indtægter stammer fra indgåede aftaler med Regionen, institutioner og kommuner om tilkøb af ydelser. Der er lagt vægt på, at tilbuddet er enkelt at opnå og at ordningen indebærer mindst mulig administration.

  Borgerne har fri henvendelsesret til ViSP, som vurderer berettigelsen og evt. iværksætter et tilbud med henblik på at kompensere for virkningen af handicappet eller funktionsnedsættelsen. Tilbuddet afpasses helt til den enkelte og ViSP holder sig i nær kontakt med borgerens hjemkommune med henblik på at afpasse tilbuddet tværfagligt og tværsektorielt til kommunens øvrige tilbud. Tilbuddet gives primært til borgeren og til borgerens pårørende. Tilbuddet kan udstrækkes til at omfatte professionelle i borgerens omgivelser. Undervisningen kan finde sted i ViSPs lokaler i de tre kommuner og kan finde sted i borgerens eget hjem/nærmiljø.ViSP samarbejder nationalt med øvrige kommunikationscentre i forhold til faglig ajourføring. Der er udarbejdet en lang række nationale, faglige standarder på ViSPs arbejdsområder.

  ViSP udarbejder to gange årligt en oversigt over kommunernes træk på ViSPs ydelser (på de fleste områder) opgjort på cpr. niveau. På en række områder, hvor der ikke aktuelt findes statistikmuligheder udarbejder ViSP en oversigt over og beskrivelse af aktiviteten. Herudover tilbyder ViSP en længere række kurser med relation til arbejds- og vidensområderne. ViSPs ydelser fremgår af ydelsesoversigten på hjemmesiden og ajourføres løbende.

  ViSPs primære samarbejdspartnere er kommunernes sociale forvaltninger, genoptræningsområder, sundheds- og ældreområder og arbejdsmarkedsområder. Herudover samarbejdes med Regionens sygehuse, speciallæger, praktiserende læger samt undervisnings- uddannelses- og sociale virksomheder.

  Det er ViSPs opgave at tilbyde

  • udredning af behovet for specialpædagogisk støtte
  • egne, specialpædagogiske undervisningsaktiviteter i en decentral organisering, som tilgodeser kommunernes ønsker og behov
  • tilbud som sikrer og understøtter personer med funktionsvanskeligheder i forhold til deres personlige liv, uddannelse og erhverv
  • undervisningstilbud, som er understøttende for personer med funktionsvanskeligheder i forbindelse med deres undervisnings- og genoptræningstilbud andre steder
  • afhjælpning vha IKT-udstyr, herunder at administrere tildelingen af IT-hjælpemidler i medfør af servicelovens § 112 og § 113
  • At opsamle og formidle viden og erfaringer om anvendt specialpædagogik samt udvikle nye fremgangsmåder og tilbud. Denne viden skal stilles til rådighed i form af oplysningsvirksomhed, kurser m.v. til deltagere, pårørende og fagpersoner, samt til offentligheden.

  Lovgivning

  ViSP styrer efter en lovgivning nedsat af Undervisningsministeret. Læs mere om lovgivningen omkring specialundervisning for voksne offentliggjort af Undervisningsministeriet her.

  ViSP skal, igennem vidensopsamling og formidling af viden, bidrage med oplysningsvirksomhed, kurser, uddannelsesaktiviteter m.v.
  ViSP skal, igennem ekspertise- og arbejdsområder, medvirke til faglig ajourføring og opkvalificering af medarbejderne på en række arbejdsområder indenfor undervisning, sundhed og omsorg.

  Specialundervisningen tilstræbes at være evidensbaseret, dvs. at de tiltag, der anvendes, bør bygge på et så videnskabeligt og erfaringsmæssigt stærkt grundlag som muligt.

  Der er endnu kun defineret standarder på få af ViSP’s arbejdsområder.
  ViSP samarbejder gennem Danske Tale-, Høre og Synsinstitutioner (DTHS) med leder- og underviserkolleger på landsplan med henblik på at højne kvaliteten i tilbuddet, sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed.

  ViSP deltager i det fælles forum for tale-, høre-, og synsinstitutioner i Danmark – DTHS.

  I DTHS-regi har ViSP været med i projektet “God praksis”.
  Projekt “God praksis” har til formål at sikre borgerne den bedste kvalitet i de tale-hørepædagogiske tilbud. Målet er at udarbejde vejledninger og kvalitetsstandarder på alle specialer inden for det tale-hørepædagogiske område, således at indhold og kvalitet bliver synlig for borgerne.

  ViSP har abonnementsaftaler med Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner om levering af kompenserende specialundervisning for voksne. Andre kommuner kan også købe ydelser, undervisning og rådgivning hos ViSP.

  Herudover har ViSP indgået aftaler om levering af ydelser, der ikke er indeholdt i abonnementsaftalen, som indtægtsdækket virksomhed.

  Indtægtsdækket virksomhed

  På sundhedsområdet i Region Sjælland har vi indgået aftale om levering af den logopædiske indsats til indlagte patienter på

  • Geriatrisk afdeling på Nykøbing Falster Sygehus
  • Center for Neurorehabilitering Næstved (CNN).

  Derudover har vi indgået aftale med Kildebo – Center for Neurorehabilitering – om levering af den logopædiske indsats. Kildebo drives af Faxe Kommune under Lov om Social Service §107.

  Kursusvirksomhed

  Vi har mange muligheder for ligeledes at sammensætte et kursustilbud til fx uddannelsesinstitutioner, virksomheder og institutioner, der beskæftiger sig med hjerneskaderehabilitering eller møder borgere med følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade.

  Specifikt tilbyder vi MODAK-kursus til talepædagoger med erfaring inden for afasiundervisning.
  MODAK (MODalitets-AKtivering) er et intensivt tysk undervisningsprogram, der ved inddragelse af alle fire modaliteter LÆSE-SKRIVE-TALE-FORSTÅ opnår en forøgelse af de elektriske impulsaktiviteter i hjernen.

  Vi har stor fokus på at udvikle vores tilbud, så de er opdateret med den nyeste viden og tilpasset fremtidige behov.