Gå til hovedindhold

Tilkøb

Kurser, forløb og neuropsykologisk undersøgelse

Indhold

  Vi har flere muligheder for at sammensætte et kursustilbud til fx uddannelsesinstitutioner, virksomheder og institutioner, der beskæftiger sig med hjerneskaderehabilitering eller møder borgere med følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade.

  I oversigten herunder finder du en række tilkøbsmuligheder. 

  Hvis du er interesseret i et af nedenstående tilkøb, eller ønsker at vi tilpasser et kursus eller forløb målrettet borger eller personalegruppe, så kontakt centerleder Karen Sørensen på tlf. 4041 2027

  Kurser

  Hvem henvender kurset sig til?

  Pårørende og fagpersoner
  Lærere, pædagoger (pædagogiske dag- og døgntilbud), forældre og andre omsorgspersoner der skal kommunikere med børn, unge eller voksne med høretab eller funktionsnedsættelser og kommunikative/sproglige vanskeligheder

  Hvilket fagligt udbytte kan du som deltager forvente?

  Mennesker med begrænset eller intet verbalsprog får en større mulighed for at udtrykke sig og blive forstået hvis man anvender tegnstøttet kommunikation sammen med dem og når omgivelserne supplerer deres tale med tegn, bliver deres budskaber nemmere forstået. 
  Tegnstøttet kommunikation eller TTT er en totalkommunikationsform, hvilket betyder, at man udover at bruge det verbale sprog og tegn også benytter sig af nonverbal og kropslig kommunikation, f.eks. mimik, kropssprog, gestik, øjenkontakt og blikretning. På kurset vil der blive undervist i tegn og huskemetoder, så man bedre vil være i stand til at bruge kropssprog og tegn til at gøre sig forståelig med og dermed udvikle kommunikationen.

  Indhold

  Undervisningens vil bl.a. indeholde:

  • Teori om totalkommunikation
  • Naturlige tegn
  • Mimik, gestik og pegninger
  • Tegn fra døves tegnsprog
  • Tegn efter behov
  • Øvelser

  Deltagerne vil lære at kombinere tegn med kropssprog, mimik og gestik ud fra en øget bevidsthed om nonverbal kommunikation og totalkommunikation. 

  Deltagerne vil på et grundlæggende niveau kunne anvende tegn og tegnstøttet kommunikation inden for emneområder hentet fra dagligdagen

  Praktisk - hvordan, hvor og hvem?

  Hvordan:
  Undervisningen vil veksle mellem teori og øvelser i små grupper eller to og to.

  Hvor:
  Undervisningen kan foregå hos ViSP eller som et undervisningsforløb til en personalegruppe hos jer.

  Hvem udbyder kurset?
  Ida Juul Hansen, specialpædagogisk konsulent, lærer og tegnsprogstolk

  Hvem henvender kurset sig til?

  Eksempler på målgrupper:

  • Sundhedspersonale eks. personale/terapeuter på plejehjem og rehabiliteringscentre
  • Pårørende
  • Studerende på undervisningsinstitutioner

  Kursets præcise indhold og længde kan tilrettelægges, så det passer til målgruppen.

  Hvilket fagligt udbytte kan du som deltager forvente?

  Kurset er relevant, da viden om afasi og samtalestøtte kan klæde personale/pårørende på til at forstå og hjælpe borgeren med afasi til at deltage i hverdagens kommunikation. Det letter arbejdsgange og giver færre konflikter, og det øger samtidig trygheden i kommunikationen for både borgere og personale/pårørende. 

  Indhold

  Der gives en kort teoretisk introduktion til afasi og samtalestøtte.
  Der gives konkrete/praksisnære forslag til strategier og værktøjer, der kan anvendes til at støtte kommunikationen. 
  Der er mulighed for at afprøve de introducerede strategier og værktøjer i konkrete øvelser under kurset.
  Det teoretiske fokus er på afasi, men strategier og værktøjer kan også udvides til at anvendes ved borgergrupper med andre typer af kommunikative vanskeligheder.

  Praktisk - hvordan, hvor og hvem?

  Hvordan:
  Kurset varer 2 timer inkl. en pause. Kurset består af:

  • Teoretisk indføring i afasi (evt. afgrænsning/tilføjelse af andre kommunikative vanskeligheder hvis relevant)
  • Videoeksempler på afasi og anvendelse af strategier/værktøjer
  • Refleksionsøvelser med udgangspunkt i egen praksis
  • Øvelse med afprøvning af strategier/værktøjer i relation til egen praksis
  • Udlevering af oversigt over det omtalte samtalestøttende strategier og værktøjer
  • Mulighed for logopædisk sparring på konkrete borgere med kommunikative vanskeligheder

  Der tilbydes opfølgning efter eks. en måned, hvor der drøftes erfaringer med de indlærte strategier/værktøjer.

  Hvor:
  Kurset kan afholdes på ViSP eller på de enkelte institutioner.
  Der skal være adgang til projektor med lærred eller smartboard samt højtaler til systemet.

  Hvem:
  Talepædagogiske konsulenter:
  Anne Mølgaard Brøndum
  Susanne Olsen
  Hanne Wolffhechel


  Hvem henvender kurset sig til?

  • (Fag)folk der bruger stemmen meget - fx undervisere, lærere, pædagoger, receptionister og sekretærer, plejehjemspersonale, mennesker der arbejder i støj
  • Faglige uddannelser fx lærer- og pædagoguddannelsen

  Hvilket fagligt udbytte kan du som deltager forvente?

  Deltagerne uddannes i hensigtsmæssig stemmebrug og får gennem teori og praktiske øvelser en øget bevidsthed omkring egen stemmebrug, således at der kan kommunikeres med en god og holdbar stemme, der kan klare hverdagen og de arbejdsmæssige krav. Dette kan forebygge stemmevanskeligheder og slid på stemmen, der ellers kan forekomme hyppigt hos faggrupper med store stemmekrav.

  Indhold

  Gennem teori og praktiske øvelser vil deltagerne opnå en forståelse og mestring af følgende:

  • Stemmens/strubens anatomi og fysiologi
  • Kropsholdning
  • Vejrtrækning
  • Støttet tale (almindelig og kraftig)
  • Stemmens kvalitet og klang
  • Opvarmning og afspænding af stemmen
  • Forebyggelse af stemmerelaterede spændinger
  • Omgivelser (støj og rums akustik)
  • Almindeligt forekommende stemmeproblemer (fx hæshed, rømmetrang, klumpfornemmelse, reflux)
  • Verbal og nonverbal kommunikation
  • Evt. kommunikation med folk med høretab

  Praktisk - hvordan, hvor og hvem?

  Hvordan: 
  Undervisningen foregår på ViSP eller i jeres lokaler. Omfanget tilpasses jeres behov og muligheder, men vi foreslår som udgangspunkt 4 timer, enten fordelt på 4 enkeltlektioner eller 2x2 timer

  Undervisningens teori præsenteres på powerpoints og printede slides

  Der vil være hjemmeøvelser mellem undervisningsgangene

  I vil få udleveret skriftlige materialer og lydfiler til at træne stemmen

  Hvor:
  Hos ViSP i Næstved eller hos jer (+ evt. kørsel)

  Hvem udbyder kurset:
  Logopæder fra stemmeteamet

   

  Hvad er MODAK?

  MODAK (MODalitets-AKtivering) er en logopædisk metode til undervisning af stort set alle former for afasi i alle rehabiliteringsfaser. Undervisningsprogrammet består af et meget struktureret grundprogram (til svært afasiramte), som inddrager alle fire sproglige modaliteter i systematisk opbyggede øvelser. Her tages der udgangspunkt i arbejdet med fire situationsbilleder, hvor den afasiramte opfordres til forskellige sproglige handlinger. Derudover indeholder konceptet talrige øvelser med avisoverskrifter og –artikler, billeder, tekster og historier, som målrettes den enkelte borgers afatiske vanskeligheder, behov, interesser, viden og aktive handlinger. MODAK er udviklet af den tyske kliniske lingvist og talepædagog Dr. Luise Lutz tilbage i 1980’erne. Metoden bygger på et solidt teoretisk fundament og på Lutz’s mange års praktiske erfaringer med afasiramte. MODAK er blevet oversat og bearbejdet til dansk af talepædagogisk konsulent på ViSP, Karina Lønborg.

  MODAK har en række karakteristika:

  • Det overordnede mål med undervisningen er altid at opnå en bedre kommunikationsevne og dermed give den afasiramte mulighed for at ”genvinde terræn”
  • Undervisningen kombinerer altid flere sproglige modaliteter (tale-forstå-læse-skrive) med henblik på at opnå en større aktivering i hjernen
  • Der trænes ikke ord, men sproglige processer
  • Med udgangspunkt i en fastlagt grammatisk struktur forsøges det i små skridt ad gangen at opnå en fornyet automatisering af sprogprocesserne
  • Der arbejdes i hele sætninger, eftersom ord ikke dannes isoleret, men i en sproglig kontekst
  • Grundidéen bag MODAK er, at alle afatiske vanskeligheder kan forklares med manglende eller forstyrret evne til enten at opnå en aktivering, hæmning eller synkron bearbejdning af sproglige elementer i hjernen
  • Metoden bygger på struktur og genkendelighed, hvilket giver den afasiramte ro og tryghed
  • Undervisningsmaterialet målrettes den afasiramtes videns- og interessesfære for at skabe størst mulig motivation

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  På ViSP er vi specialiseret i undervisning af MODAK til de afasiramte borgere.

  Hvis du vil læse mere om MODAK, har ViSP udgivet bogen “MODAK – Modalitetsaktivering i afasiundervisningen“. Bogen koster 375 kr. + forsendelse, og der medfølger billedmateriale til eget brug i undervisningen. 

  ViSP tilbyder også kurser i MODAK-metoden til talepædagoger/logopæder. Kurset har en varighed af to dage og bygger på både et teoretisk og praktisk grundlag. MODAK-bogen samt billedmateriale udleveres i forbindelse med kursusdeltagelse.
  Kurset afholdes i et samarbejde mellem Luise Lutz og Karina Lønborg. 

  Kurset tilbydes årligt på ViSP i Næstved, men også som eksternt kursus i bl.a. Sverige, Tyskland, Østrig og Schweiz samt på forskellige kommunikationscentre i Danmark efter ønske.

  Forløb og undersøgelser

  • Neuropsykologisk undersøgelse med henblik på bl.a. funktionsevnebeskrivelse og arbejdsevnevurdering indenfor de nævnte målgrupper. Anvendes ofte ifbm. sager der skal forelægges rehabiliteringsteamet.

  • Neuropsykologisk undersøgelse med henblik på job- og funktionsafklaring for personer med neurologiske udfald eller kognitive senfølger efter langvarig stress eller PTSD.

  Målgruppe

  • Borgere med kognitive vanskeligheder som følge af skade på hjernen
  • Borgere med følger efter hjernerystelse
  • Borgere med andre former for kognitive eller socialkognitive vanskeligheder

  Iværksættelse

  Nedenstående forløb tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde mellem de involverede parter og igangsættes først efter skriftlig aftale med Jobcentret.


  Arbejdsevneafklarende forløb på ekstern arbejdsplads

  Der tilbydes et 13 ugers praktikforløb med mentorstøtte samt opfølgningsbesøg 3-4 gange på praktikpladsen. Vi har tæt kontakt til borgeren i perioden og guider i håndtering af den belastning, det er at starte på en arbejdsplads. Vi guider løbende borger og arbejdsgiver i kompenserende strategier ud fra vores specialpædagogiske viden og ud fra vores kendskab til borgeren.
  ViSP finder praktikpladsen, udarbejder VITAS, varetager opfølgning, mentorstøt-te, afrapporterer til sagsbehandler efter hver opfølgning samt udarbejder skriftlig evaluering ved afslutning af forløbet.


  Arbejdsevneafklarende forløb på egen arbejdsplads 

  Der tilbydes et 13 ugers praktikforløb med mentorstøtte samt opfølgningsbesøg 3-4 gange på praktikpladsen. Vi har tæt kontakt til borgeren i perioden og guider i håndtering af den belastning, det er at starte på en arbejdsplads. Vi guider løbende i kompenserende strategier ud fra vores specialpædagogiske viden og ud fra vores kendskab til borgeren.
  ViSP tager kontakt til virksomheden, varetager opfølgning og mentorstøtte,  afrapporterer til sagsbehandler efter hver opfølgning samt udarbejder skriftlig evaluering ved afslutning af forløbet.

   

  Funktionsevneafklaring uden praktik

  En beskrivelse af borgerens samlede ressourcer og begrænsninger, når borgeren ikke har ressourcer til at medvirke i en arbejdsafklaringsevne på arbejdsmarkedet.
  Der tilbydes en beskrivelse med udgangspunkt i, hvordan borgeren mestrer dagligdagen. Afklaringen foregår i hjemmet på borgerens præmisser og med udgangspunkt i dagligdagen, evt. interview med familien. 
  ViSP gennemlæser sagens akter herunder lægelige oplysninger samt de 
  dokumenter, vi har udarbejdet på ViSP under abonnementet og skriver en 
  samlet status. Vi beskriver, hvordan borgeren håndterer dagligdagen og 
  hvordan borgeren kompenserer. Vi beskriver både de kognitive, fysiske og sociale ressourcer og begrænsninger.
  Vi afslutter med en vurdering af, om der er ressourcer til arbejdslivet. 
  Vores skrivelse kan bruges i rehabiliteringsteamet.

  Specialpædagogisk mentor

  ViSP kan supplerende varetage mentoropgaver i forhold til unge på uddannelsesinstitutioner eller i job, hvor opgaven hører under anden lovgivning (sektoransvar).

  ViSP tilbyder forløb til unge og voksne, der har behov for støtte til at fastholde job eller uddannelse og/ eller støtte og vejledning i hverdagen.
  Vejlederen vil tilrettelægge forløbet ud fra individuelle behov. Vejledningen kan foregå på arbejdspladsen, uddannelsessted eller på ViSP.
  Vejlederen/mentoren vil også, hvis der er behov, have kontakt med netværk og andre samarbejdspartnere.
  Målgruppen er oftest personer med sammensatte, kognitive og/eller psykiatriske vanskeligheder.

  • Udredning med mulighed for udlån og afprøvning af relevante kommunikationshjælpemidler
  • Undervisning/kursus i anvendelse, tilretning og/eller opbygning af kommunikationshjælpemidlet
  • Skriftlig udredning og anbefaling af relevant kommunikations hjælpemidler.


  Kontakt os for endelig aftale om opgave og pris.