Gå til hovedindhold

Sprog/tale

Få hjælp til at håndtere og kompensere for vanskeligheder som følge af afasi, taleapraksi, dysartri, Parkinson, ALS, sclerose, stammen, løbsk tale, udtalevanskeligheder.

Indhold

  Sprog/tale

  Hvad er afasi?

  Afasi er en sprogforstyrrelse, der opstår som følge af en skade i hjernen.
  I de fleste tilfælde er årsagen apopleksi dvs. en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning. Andre årsager kan være ulykker, hjernesvulster eller neurologiske sygdomme.
  I Danmark rammes ca. 3000 mennesker om året af afasi.

  Afasi er også et kommunikationshandicap og karakteren og omfanget af vanskelighederne afhænger af, hvilke dele af hjernen der er ramt, og hvor udbredt skaden er. Sproget er vores vigtigste redskab til kommunikation. Det har derfor meget stor betydning for kontakten med vores omgivelser.

  Symptomer ved afasi viser sig som problemer med

  • at udtrykke sig mundtligt
  • at forstå talt sprog
  • at læse og skrive

  Nogle afasiramte har store vanskeligheder med at formulere sig, selvom de kan forstå det meste af, hvad man siger. Andre kan tale, men bruger forkerte ord. De kan samtidig have en usikker opfattelse af talt sprog.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSPs talepædagoger vil foretage en vurdering af sprogfunktionen. Ved behov tilbydes undervisning samt rådgivning og vejledning til den afasiramte og til dennes nærmeste omgivelser. Det kan være både pårørende og professionelle.

  Undervisningen vil foregå, hvor det er mest hensigtsmæssigt, enten på en af ViSPs afdelinger, i hjemmet eller evt. andet sted.
  Undervisningen kan foregå som eneundervisning eller på hold.

  Alle der har fået afasi kan henvises til ViSP. Henvisning kan ske fra sygehusene, egen læge, andre professionelle, fra den afasiramte selv eller fra de pårørende.

  Hvad er taleapraksi?

  Taleapraksi (også kaldet verbal apraksi) er en talemotorisk forstyrrelse, der opstår som følge af en skade i venstre side af hjernen. Forstyrrelsen forekommer oftest sammen med afasi og forholdsvist sjældent alene.
  At taleapraksi er en talemotorisk forstyrrelse vil sige, at den påvirker evnen til at udføre viljestyrede artikulatoriske bevægelser, nærmere bestemt programmeringen og artikulationsovergangen fra én sproglyd til den næste i talen. Har man taleapraksi, har man altså svært ved at få sproglydene sagt og svært ved flydende skift fra én sproglyd til den næste.

  Ofte er personen med taleapraksi helt bevidst om sine vanskeligheder og forsøger derfor at rette sine fejl. Ved ren taleapraksi kan man forstå alt, samt læse og skrive. Som nævnt ovenfor, vil taleapraksi dog ofte ses sammen med afasi og i disse tilfælde kan forståelsen og evnen til at læse og skrive være påvirket.

  En person med taleapraksi kan have vanskeligheder med:

  • Søgning efter artikulationssted (besvær med at sætte tunge, læber og gane korrekt)
  • Udtalefejl som følge af, at artikulatorerne (læbe, tunge og gane) placeres forkert
  • Vanskeligheder med at sætte talen i gang
  • Vanskeligheder med at skifte fra én sproglyd til en næste
  • Forsøg på korrektion af egen udtale -ofte uden resultat
  • Langsomt taletempo, evt. med forlængede enkeltlyde eller pauser midt i et ord

  Vanskelighederne skifter hele tiden. Den lyd eller det ord, som lige kunne udtales fejlfrit, slår måske knuder det næste øjeblik. Der findes alle grader af taleapraksi. Fra det helt lette, som næsten ikke bemærkes af andre end personen selv til de meget svære, hvor man slet ikke kan tale.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSPs talepædagogiske konsulenter vil indledningsvis foretage en vurdering af tale- og sprogfunktionen. Det er særligt vigtigt at undersøge, om taleapraksien forekommer alene eller sammen med eksempelvis afasi.

  Ved behov tilbydes undervisning, rådgivning og vejledning, gerne med inddragelse af den ramtes pårørende.

  Hvad er dysartri?

  Dysartri er en talelidelse som følge af en skade i hjernen. Ofte fungerer taleorganerne som læber, tunge, kæbe, gane og/eller stemmebånd ikke optimalt.

  Skader i hjernen kan eksempelvis skyldes en blodprop eller en blødning i hjernen, kraniebrud eller hjernetumor. Andre sygdomme kan også medføre dysartri, f.eks. Parkinsons sygdom, dissemineret sclerose, muskelsvind og andre neurologiske lidelser.

  Symptomerne ved dysartri kan være:

  • Upræcis/utydelig tale
  • Monoton stemmeføring
  • Svag stemmestyrke
  • Ændret taletempo

  Andre følger kan være:

  • Synkebesvær
  • Problemer med savlen
  • Ændret personlighed
  • Lammelser
  • Tvangsgråd/-latter
  • Vejrtrækningsbesvær

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  Konsulenterne på ViSP tilbyder taleundervisning til voksne, der har fået dysartri eller andre tale- og sprogvanskeligheder.
  Hvis en person med dysartri er indlagt på sygehus, vil han/hun som regel allerede der komme i kontakt med ViSP.

  Konsulenterne fra ViSP vil oftest:

  • foretage en undersøgelse
  • vurdere hvordan der kan ydes hjælp med henblik på kommunikation
  • orientere og vejlede personen selv og evt. de pårørende

  Taleundervisningen har til hensigt at gøre talen lettere at forstå og på at udnytte personens bevarede ressourcer optimalt. I nogle tilfælde vil der være behov for at lære at anvende hjælpemidler til kommunikationen.

  Undervisningen kan organiseres som eneundervisning eller gruppeundervisning.
  Der tilbydes også undervisning til pårørende, plejepersonale, andre primære kommunikationspartnere etc.

  Parkinson

  Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologisk sygdomme, der kan ramme især ældre mennesker. Ved Parkinsons sygdom kan både tale og stemme blive påvirket, hvor bl.a. evnen til at tale tydeligt nedsættes (dysatri).

  Dysartri efter Parkinsonisme

  På mange måder er Parkinsonismens dysartri unik. Dels kan øget talehastighed være et af symptomerne, og dels har de ramte fælles erfaringer om dysartriens årsag, nemlig Parkinsonisme.

  Sygdommen påvirker ofte:

  • respiration (åndedræt)
  • fonation (stemme)
  • Resonans (stemmeklang)
  • artikulation (udtale)
  • prosodi (sprogmelodi)

  Typiske vanskeligheder er

  • reduceret stemmekraft – dette er første symptom
  • aftagende stemme i løbet af dagen
  • monoton stemmeføring
  • stemmekvaliteten påvirkes – stemmen lyder hæs, luftfyldt eller rystende
  • udistinkt artikulation – ordene bliver slørede, endelser bliver uklare eller udelades
  • hurtig, staccato talestrøm – ordene “løber sammen” uden de sædvanlige pauser
  • uønsket tøven
  • nedsat læse- eller skrivefunktion

  Det er af stor betydning, at den Parkinsonramte får indsigt i stemmebrug og kommunikation samt mulighed for at drøfte sine muligheder og begrænsninger i forhold til kommunikationen med andre. Oplysning og undervisning i brug af kompensatoriske hjælpemidler kan desuden give øget livskvalitet for Parkinsonramte.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder talepædagogisk vurdering og iværksætter undervisning og vejledning vedrørende kommunikation og kompensation til den Parkinsonramte og dennes nærmeste omgivelser – både pårørende og professionelle.

  Undervisningen organiseres både som ene- og holdundervisning. Undervisningen sigter mod at deltagerne får indsigt og bevidsthed om:

  • Hvordan man kan øge sin stemmestyrke, udtalekvalitet og kommunikation
  • Hvilke muligheder, begrænsninger og kompensatoriske strategier man har , når man lever med en kommunikationsnedsættelse
  • Hvilke kompensatoriske hjælpemidler der findes

  Et hold kan bestå af 4 – 8 deltagere og har en eller to undervisere tilknyttet. Der er løbende visitering til optagelse.

  Hvad er multipel sclerose?

  Multipel sclerose er en neurologisk sygdom, som angriber synsnerve, hjerne og rygmarv. Der opstår betændelse omkring nervetrådene og med tiden efterfølgende ar, så meddelelser fra hjernen til forskellige dele af kroppen kun dårligt eller slet ikke når frem.
  Sygdommen er kronisk. I takt med sygdomsudviklingen følger nedsat funktionsevne på forskellige områder i varieret omfang og intensitet. F.eks. kan personer med sklerose have nedsat funktion i læber, tunge, gane og strube, hvilket medfører kommunikationsvanskeligheder i form af

  • Talebesvær
  • Utydelig udtale
  • Forceret taletempo
  • Problemer i forhold til stemmekvalitet og stemmestyrke

  Personer med tale- og stemmeproblemer har behov for at lære kompenserende strategier med henblik på taletydelighed, talenaturlighed eller funktionel kommunikation.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSPs talepædagogiske konsulenter tilbyder undervisning, rådgivning/vejledning og arbejder for at borgere med sklerose skal få viden og færdigheder til at kommunikere bedst muligt på trods af sygdommen.
  ViSPs konsulenter lægger vægt på at borgeren:

  • lærer at bruge vejrtrækningen så godt som muligt
  • kan gøre sig forståelig ved hjælp af tale så længe som muligt
  • lærer om andre måder at kommunikere på, bl.a. ved hjælp af tekniske hjælpemidler

  Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes specifikke behov og ressourcer og bliver tilrettelagt, så forløbet bliver så optimalt som muligt – oftest som eneundervisning.

  Hvad er ALS?

  Amyotrofisk Lateral Sclerose – ALS – er en sygdom, der angriber de nerveceller og nervebaner i rygmarven og hjernen, som ved viljens hjælp styrer musklernes bevægelser (motorikken).
  Sygdommen kan begynde med tale-, tygge- og synkebesvær (bulbær ALS) eller med svind af muskulatur og spastiske lammelser i arm og/ eller ben (spinal ALS).

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til borgere med ALS og deres pårørende. Undervisningen har til formål at give viden og færdigheder til at kommunikere bedst muligt på trods af sygdommen.

  ViSPs konsulenter lægger vægt på at borgeren

  • lærer at at bruge vejrtrækningen så godt som muligt
  • kan gøre sig forståelig ved hjælp af tale så længe som muligt
  • lærer om andre måder at kommunikere på , bl.a. ved hjælp af tekniske hjælpemidler

  Undervisningen varetages af en talepædagog og en IKT-konsulent, der begge har stor viden om kommunikation og alternative kommunikationshjælpemidler.

  Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov.

  Hvad er læbe-ganespalte?

  Læbe-ganespalte er en fællesbetegnelse for forskellige kombinationer af spalter i læben, gummen og ganen.
  Der er tale om medfødte misdannelser, hvor strukturerne i læben og/ eller ganen ikke vokser sammen normalt.
  Spalternes sværhedsgrad kan variere, og de kan betyde, at man har problemer med at tale og spise.

  Hvem er målgruppen?

  Målgruppen er borgere med læbe-ganespalte, som fortsat har udtalevanskeligheder og behov for at lære at kommunikere med de rigtige sproglyde.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP’s talepædagogiske konsulenter foretager først og fremmest en udredning af de ganerelaterede udtaleafvigelser. Efterfølgende vil der være mulighed for at påbegynde et undervisningsforløb, hvis dette vurderes relevant. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes specifikke behov og ressourcer, og der vil i samarbejde med borgeren blive udarbejdet forskellige målsætninger, som der arbejdes hen i mod.

  Undervisningen kan foregå som eneundervisning eller i grupper. Borgeren vil modtage råd, vejledning og strategier til forbedring af artikulationen, samt øvelser til selvstændig træning af mundmotorik og udtale uden for undervisningssituationen.

  Hvad er læsp?

  Læsp er en udtaleforstyrrelse, der rammer s-lyde og s-lignende lyde. Årsagen kan være:

  • en perifer organisk defekt, som fx afvigende tandstilling eller læbeganespalte
  • funktionel betinget, som fx dårlig vane, imitation af omgivelser eller mundmotoriske problemer
  • hørenedsættelse

  Der findes forskellige former for læsp. Hyppigt ser vi et såkaldt fortungelæsp, også kaldet mellemtandslæsp, hvor tungen ofte er synlig ved udtale af s-lyden, eller et såkaldt ”ungpigelæsp”, hvor tungespidsen støder mod fortænderne. Derudover findes der et sidelæsp, hvor luften viger ud til en eller begge sider, et bagtungelæsp eller et fløjtelæsp, der er karakteriseret ved en piftelyd.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP’s talepædagogiske konsulenter foretager først og fremmest en udredning af udtalevanskelighederne. Efterfølgende vil der være mulighed for at påbegynde et undervisningsforløb, hvis dette vurderes relevant. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes specifikke behov og ressourcer, og der vil i samarbejde med borgeren blive udarbejdet forskellige målsætninger, som der arbejdes hen i mod. Indholdet vil som regel omfatte følgende:

  • information om taleorganernes funktion
  • identifikation og bevidstgørelse af artikulationsproblemet
  • målrettede mundmotoriske øvelser
  • artikulation.

  Undervisningen kan foregå som eneundervisning eller i grupper. Borgeren vil modtage råd, vejledning og strategier til forbedring af artikulationen, samt øvelser til selvstændig træning af mundmotorik og udtale uden for undervisningssituationen.

  Hvad er løbsk tale?

  Løbsk tale skyldes problemer i de processer, der går forud for tanker og tale.
  Løbsk tale er kronisk, og derfor er det vigtigt at lære at forholde sig til den løbske tale, så kommunikationen kan blive bedre.

  Symptomerne på løbsk tale kan bl.a. være:

  • hurtig, stødvis og utydelig tale
  • gentagelser af stavelser, ord og lyde (stammen)
  • brudstykker af “sort tale”
  • sammentrækninger af ord
  • afbrudte sætninger

  I svære former af løbsk tale kan der også være tale om mangel på opmærksomhed, overblik og struktur, koncentrationsproblemer, springende tankegang og problemer med at lytte.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSPs talepædagogiske konsulenter tilbyder undervisning, der tager udgangspunkt i den enkeltes specifikke behov og ressourcer og vil blive tilrettelagt, så forløbet bliver så optimalt som muligt.
  Det er vigtigt, at der læres at kommunikere bedre gennem gode talestrategier.

  Formålet med undervisningen er at:

  • få bedre struktur på talesproget
  • nedsætte taletempoet
  • tydeliggøre sprogrytmen
  • forbedre udtalen
  • fokusere på samtalepartneren

  I undervisningen bruges video, lydoptagelser og spejl, hvorved borgeren lærer at analysere og modificere sin løbske tale (selvmonitorering). Der afprøves eventuelt også tekniske hjælpemidler.

  Undervisningen foregår som eneundervisning eller i grupper. Grupperne sammensættes hvis flere med samme lidelse kan have gavn og glæde af at deltage i fælls undervisning, rådgivning og vejledning.

  Hvad vil det sige at være mundhuleopereret?

  Cancer i mundhulen bliver behandlet med operation og/eller strålebehandling. Ved en operation bliver canceren fjernet i tungen, læben, kinden, kæben, ganen eller mundgulvet og følges ofte op med strålebehandling.

  Efter en operation eller strålebehandling kan borgeren få store vanskeligheder med at kommunikere forståeligt. Talen kan blive påvirket af de ændrede forhold i tunge, gane, læber og kinder.

  Symptomerne kan være:

  • mundtørhed
  • for meget mundvand eller sekret
  • synkeproblemer
  • hæshed
  • tandmæssige problemer
  • nedsat kæbeåbning
  • stivhed eller nedsat sensibilitet i tunge, gane, kind eller læbe

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder udredning og undervisning.

  Udredningen afdækker omfanget af talevanskelighederne. Vanskelighederne bliver vurderet gennem samtale og eventuelle tests. Efter udredningen bliver der taget stilling til behovet for undervisning og/eller vejledning.

  Undervisningsforløbet er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i netop de funktionsnedsættelser, som borgeren har. Borgeren lærer gennem øvelser og teknikker at kompensere bedst muligt for sine vanskeligheder.

  Hvad er snøvl?

  Snøvl er udtalevanskeligheder, som kan skyldes eksempelvis polypper, skæv næseskillevæg, dårlige pladsforhold i næsehulen, ganespalte eller dårlig mundmotorik.

  Der findes to former for snøvl

  • Lukket snøvl opstår, når man enten er meget forkølet eller af anden grund (fx allergi eller polypper) har for lidt plads i næsen. Lydene bliver præget af en lukkethed, og man lyder meget forkølet. Det er især ved lyde som m, n og ng, som ikke kommer ud af næsen som forventet.
  • Åbent snøvl opstår, når ganesejlet (bageste del af ganen) ikke kan lukke af op til næsehulen. Dermed kommer der for mange lyde op i næsen, og talen bliver nasal. Den hyppigste årsag til åbent snøvl er medfødt ganespalte (åben eller skjult), men åbent snøvl kan også opstå ved generelt dårlig muskelfunktion i ganeområdet. Talen vil høres med megen næsepust.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSPs talepædagogiske konsulenter tilbyder undervisning, der tager udgangspunkt i den enkeltes specifikke behov og ressourcer og vil blive tilrettelagt, så forløbet bliver så optimalt som muligt.
  Det er vigtigt, at der læres at kommunikere bedre gennem gode talestrategier.

  Formålet med undervisningen kan fx være at

  • træne ganesejlet for at forbedre stemmeklangen
  • arbejde med kompenserende strategier for bedre udtale

  Undervisningen foregår som eneundervisning eller i grupper. Grupper sammensættes, hvis flere med samme lidelse kan have gavn og glæde af at deltage i fælles undervisning, rådgivning og vejledning.