Gå til hovedindhold

Sprog/tale

Få hjælp til at håndtere og kompensere for vanskeligheder som følge af afasi, taleapraksi, dysartri, Parkinson, ALS, sclerose, stammen, løbsk tale, udtalevanskeligheder.

Relevante artikler

Indhold

  Sprog

  Hvad er afasi?

  Afasi er en sprogforstyrrelse, der opstår som følge af en skade i hjernen.
  I de fleste tilfælde er årsagen apopleksi dvs. en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning. Andre årsager kan være ulykker, hjernesvulster eller neurologiske sygdomme.
  I Danmark rammes ca. 3000 mennesker om året af afasi.

  Afasi er også et kommunikationshandicap og karakteren og omfanget af vanskelighederne afhænger af, hvilke dele af hjernen der er ramt, og hvor udbredt skaden er. Sproget er vores vigtigste redskab til kommunikation. Det har derfor meget stor betydning for kontakten med vores omgivelser.

  Symptomer ved afasi viser sig som problemer med

  • at udtrykke sig mundtligt
  • at forstå talt sprog
  • at læse og skrive

  Nogle afasiramte har store vanskeligheder med at formulere sig, selvom de kan forstå det meste af, hvad man siger. Andre kan tale, men bruger forkerte ord. De kan samtidig have en usikker opfattelse af talt sprog.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSPs talepædagoger vil foretage en vurdering af sprogfunktionen. Ved behov tilbydes undervisning samt rådgivning og vejledning til den afasiramte og til dennes nærmeste omgivelser. Det kan være både pårørende og professionelle.

  Undervisningen vil foregå, hvor det er mest hensigtsmæssigt og enten på en af ViSP’s afdelinger, i hjemmet eller evt. andet sted.
  Undervisningen kan foregå som eneundervisning eller på hold.

  Alle personer med afasi kan henvises til ViSP. Henvisning kan ske fra sygehusene, egen læge, andre professionelle, fra den afasiramte selv eller fra de pårørende.

  Hvad er dysartri?

  Dysartri er en talelidelse som følge af en skade i hjernen. Ofte fungerer taleorganerne som læber, tunge, kæbe, gane og/eller stemmebånd ikke optimalt.

  Skader i hjernen kan eksempelvis skyldes en blodprop eller en blødning i hjernen, kraniebrud eller hjernetumor. Andre sygdomme kan også medføre dysartri, f.eks. Parkinsons sygdom, dissemineret sclerose, muskelsvind og andre neurologiske lidelser.

  Symptomerne ved dysartri kan være:

  • Upræcis/utydelig tale
  • Monoton stemmeføring
  • Svag stemmestyrke
  • Ændret taletempo

  Andre følger kan være:

  • Synkebesvær
  • Problemer med savlen
  • Ændret personlighed
  • Lammelser
  • Tvangsgråd/-latter
  • Vejrtrækningsbesvær

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  Konsulenterne på ViSP tilbyder taleundervisning til voksne, der har fået dysartri eller andre tale- og sprogvanskeligheder.
  Hvis en person med dysartri er indlagt på sygehus, vil han/hun som regel allerede der komme i kontakt med ViSP.

  Konsulenterne fra ViSP vil oftest:

  • foretage en undersøgelse
  • vurdere hvordan der kan ydes hjælp med henblik på kommunikation
  • orientere og vejlede personen selv og evt. de pårørende

  Taleundervisningen har til hensigt at gøre talen lettere at forstå og på at udnytte personens bevarede ressourcer optimalt. I nogle tilfælde vil der være behov for at lære at anvende hjælpemidler til kommunikationen.

  Undervisningen kan organiseres som eneundervisning eller gruppeundervisning.
  Der tilbydes også undervisning til pårørende, plejepersonale, andre primære kommunikationspartnere etc.

  Parkinson

  Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologisk sygdomme, der kan ramme især ældre mennesker. Ved Parkinsons sygdom kan både tale og stemme blive påvirket, hvor bl.a. evnen til at tale tydeligt nedsættes (dysatri).

  Dysartri efter Parkinsonisme

  På mange måder er Parkinsonismens dysartri unik. Dels kan øget talehastighed være et af symptomerne, og dels har de ramte fælles erfaringer om dysartriens årsag, nemlig Parkinsonisme.

  Sygdommen påvirker ofte:

  • respiration (åndedræt)
  • fonation (stemme)
  • Resonans (stemmeklang)
  • artikulation (udtale)
  • prosodi (sprogmelodi)

  Typiske vanskeligheder er

  • reduceret stemmekraft – dette er første symptom
  • aftagende stemme i løbet af dagen
  • monoton stemmeføring
  • stemmekvaliteten påvirkes – stemmen lyder hæs, luftfyldt eller rystende
  • udistinkt artikulation – ordene bliver slørede, endelser bliver uklare eller udelades
  • hurtig, staccato talestrøm – ordene “løber sammen” uden de sædvanlige pauser
  • uønsket tøven
  • nedsat læse- eller skrivefunktion

  Det er af stor betydning, at den Parkinsonramte får indsigt i stemmebrug og kommunikation samt mulighed for at drøfte sine muligheder og begrænsninger i forhold til kommunikationen med andre. Oplysning og undervisning i brug af kompensatoriske hjælpemidler kan desuden give øget livskvalitet for Parkinsonramte.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder talepædagogisk vurdering og iværksætter undervisning og vejledning vedrørende kommunikation og kompensation til den Parkinsonramte og dennes nærmeste omgivelser – både pårørende og professionelle.

  Undervisningen organiseres både som ene- og holdundervisning. Undervisningen sigter mod at deltagerne får indsigt og bevidsthed om:

  • Hvordan man kan øge sin stemmestyrke, udtalekvalitet og kommunikation
  • Hvilke muligheder, begrænsninger og kompensatoriske strategier man har , når man lever med en kommunikationsnedsættelse
  • Hvilke kompensatoriske hjælpemidler der findes

  Et hold kan bestå af 4 – 8 deltagere og har en eller to undervisere tilknyttet. Der er løbende visitering til optagelse.

  For deltagere der ikke selv kan sørge for transport, er der mulighed for at bestille kørsel til og fra undervisningen. Eventuelle udgifter til transport dækkes efter gældende regler. Kontakt ViSP for yderligere information.

  Hvad er multipel sclerose?

  Multipel sclerose er en neurologisk sygdom, som angriber synsnerve, hjerne og rygmarv. Der opstår betændelse omkring nervetrådene og med tiden efterfølgende ar, så meddelelser fra hjernen til forskellige dele af kroppen kun dårligt eller slet ikke når frem.
  Sygdommen er kronisk. I takt med sygdomsudviklingen medfører nedsat funktionsevne på forskellige områder i varieret omfang og intensitet. F.eks. kan personer med sklerose have nedsat funktion i læber, tunge, gane og strube, hvilket medfører kommunikationsvanskeligheder i form af

  • Talebesvær
  • Utydelig udtale
  • Forceret taletempo
  • Problemer i forhold til stemmekvalitet og stemmestyrke

  Personer med tale- og stemmeproblemer har behov for at lære kompenserende strategier med henblik på taletydelighed, talenaturlighed eller funktionel kommunikation.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSPs talepædagogiske konsulenter tilbyder undervisning, rådgivning/vejledning og arbejder for at borgere med sklerose skal få viden og færdigheder til at kommunikere bedst muligt på trods af sygdommen.
  ViSPs konsulenter lægger vægt på at borgeren:

  • lærer at bruge vejrtrækningen så godt som muligt
  • kan gøre sig forståelig ved hjælp af tale så længe som muligt
  • lærer om andre måder at kommunikere på, bl.a. ved hjælp af tekniske hjælpemidler

  Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes specifikke behov og ressourcer og bliver tilrettelagt, så forløbet bliver så optimalt som muligt – oftest som eneundervisning.

  Hvad er ALS?

  Amyotrofisk Lateral Sclerose – ALS – er en sygdom, der angriber de nerveceller og nervebaner i rygmarven og hjernen, som ved viljens hjælp styrer musklernes bevægelser (motorikken).
  Sygdommen kan begynde med tale-, tygge- og synkebesvær (bulbær ALS) eller med svind af muskulatur og spastiske lammelser i arm og/ eller ben (spinal ALS).

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til borgere med ALS og deres pårørende. Undervisningen har til formål at give viden og færdigheder til at kommunikere bedst muligt på trods af sygdommen.

  ViSPs konsulenter lægger vægt på at borgeren

  • lærer at at bruge vejrtrækningen så godt som muligt
  • kan gøre sig forståelig ved hjælp af tale så længe som muligt
  • lærer om andre måder at kommunikere på , bl.a. ved hjælp af tekniske hjælpemidler

  Undervisningen varetages af en talepædagog og en IKT-konsulent, der begge har stor viden om kommunikation og alternative kommunikationshjælpemidler.

  Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov.

  Hvad er MODAK?

  MODAK (MODalitets-AKtivering) er en logopædisk metode til undervisning af stort set alle former for afasi i alle rehabiliteringsfaser. Undervisningsprogrammet består af et meget struktureret grundprogram (til svært afasiramte), som inddrager alle fire sproglige modaliteter i systematisk opbyggede øvelser. Her tages der udgangspunkt i arbejdet med fire situationsbilleder, hvor den afasiramte opfordres til forskellige sproglige handlinger. Derudover indeholder konceptet talrige øvelser med avisoverskrifter og –artikler, billeder, tekster og historier, som målrettes den enkelte borgers afatiske vanskeligheder, behov, interesser, viden og aktive handlinger. MODAK er udviklet af den tyske kliniske lingvist og talepædagog Dr. Luise Lutz tilbage i 1980’erne. Metoden bygger på et solidt teoretisk fundament og på Lutz’s mange års praktiske erfaringer med afasiramte. MODAK er blevet oversat og bearbejdet til dansk af talepædagogisk konsulent på ViSP, Karina Lønborg.

  MODAK har en række karakteristika:

  • Det overordnede mål med undervisningen er altid at opnå en bedre kommunikationsevne og dermed give den afasiramte mulighed for at ”genvinde terræn”
  • Undervisningen kombinerer altid flere sproglige modaliteter (tale-forstå-læse-skrive) med henblik på at opnå en større aktivering i hjernen
  • Der trænes ikke ord, men sproglige processer
  • Med udgangspunkt i en fastlagt grammatisk struktur forsøges det i små skridt ad gangen at opnå en fornyet automatisering af sprogprocesserne
  • Der arbejdes i hele sætninger, eftersom ord ikke dannes isoleret, men i en sproglig kontekst
  • Grundidéen bag MODAK er, at alle afatiske vanskeligheder kan forklares med manglende eller forstyrret evne til enten at opnå en aktivering, hæmning eller synkron bearbejdning af sproglige elementer i hjernen
  • Metoden bygger på struktur og genkendelighed, hvilket giver den afasiramte ro og tryghed
  • Undervisningsmaterialet målrettes den afasiramtes videns- og interessesfære for at skabe størst mulig motivation

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  På ViSP er vi specialiseret i undervisning af MODAK til de afasiramte borgere.

  Hvis du vil læse mere om MODAK, har ViSP udgivet bogen “MODAK – Modalitetsaktivering i afasiundervisningen“. Bogen koster 375 kr. + forsendelse, og der medfølger billedmateriale til eget brug i undervisningen. 

  ViSP tilbyder også kurser i MODAK-metoden til talepædagoger/logopæder. Kurset har en varighed af to dage og bygger på både et teoretisk og praktisk grundlag. MODAK-bogen samt billedmateriale udleveres i forbindelse med kursusdeltagelse.
  Kurset afholdes i et samarbejde mellem Luise Lutz og Karina Lønborg. 

  Kurset tilbydes årligt på ViSP i Næstved, men også som eksternt kursus i bl.a. Sverige, Tyskland, Østrig og Schweiz samt på forskellige kommunikationscentre i Danmark efter ønske.