Gå til hovedindhold

Hjerne og kognition

Få hjælp til at håndtere og kompensere for følgerne af en erhvervet hjerneskade

Indhold

  Har du følger efter blodprop, blødning, ulykke eller anden sygdom i hjernen, som fx:

  • nedsat koncentration og hukommelse
  • svækket initiativ
  • svigtende evne til problemløsning
  • personlighedsmæssige ændringer
  • synsvanskeligheder
  • sansemæssige vanskeligheder
  • svært ved at udtrykke dig mundtligt
  • svært ved at forstå talt sprog
  • læse-skrive vanskeligheder
  • hurtig udtrætning

  - er du velkommen til at henvende dig til ViSP.

  Forud for et forløb på ViSP inviteres du til en samtale, hvor vi taler om udredning og hvilket forløb vi kan tilbyde dig.
  I samarbejde med dig og din sagsbehandler, kan vi tilbyde rådgivning og vejledning til din arbejdsplads eller dit uddannelsessted.

  Har du pårørende eller nære netværk, du ønsker med i samarbejdet, er de velkomne.

  Herudover tilbyder vi arbejdsafklarende indsatser til borgere med erhvervet hjerneskade efter særlig aftale med dit kommunale jobcenter (tilkøb).

  Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte person og dennes situation.

  Efter udredning af funktion og funktionsnedsættelse på det sprog-talemæssige samt på det kognitive område, udarbejdes der en individuel undervisningsplan i samråd med den enkelte og evt. pårørende. Der tilrettelægges et individuelt tilpasset undervisningsforløb med såvel specifikke, kortsigtede mål som helhedsprægede, langsigtede mål.

  Tilbuddet organiseres som eneundervisning, holdtræning og gruppeforløb.
  De forskellige aktiviteter kan tilbydes sideløbende. På den måde kan der etableres et timemæssigt intensivt forløb, hvis det er det mest hensigtsmæssige. Eneundervisningen kan foregå på VISP eller i eget hjem.

  ViSP tilbyder først og fremmest de pårørende løbende individuel rådgivning og vejledning. Derudover oprettes der gruppeundervisning for pårørende.

  Hold øje med vores kalender ift. kommende pårørende aftner – både for pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade samt hjernerystelse.

  Hvis du eller din pårørende har fået en blodprop, hjerneblødning eller anden skade på hjernen, kan der være behov for råd og vejledning. Det vil vi gerne hjælpe jer med.

  Kontakt vores telefoniske rådgivning (hotline) på til. 5588 6901

  Hvis det handler om kognitive vanskeligheder (problemer med hukommelse, koncentration, planlægning eller personlighedsændringer), kan du ringe hver onsdag mellem kl. 13.00-14.00

  Hvis det handler om sproglige eller talemæssige vanskeligheder, kan du ringe hver torsdag mellem kl. 14.00-15.00

  Hvis det handler om faglige eller psykiske/sociale vanskeligheder, kan du ringe hver tirsdag mellem kl. 9.00-10.00

  Det overordnede mål med undervisningen ligger udenfor selve undervisningssituationen.
  Det retter sig imod, at den enkelte så godt som muligt igen bliver et aktivt medlem af familie og samfund – på de nye betingelser. Derfor er udslusningsfasen afgørende for at give hele undervisningsforløbet mening.

  Her kan ViSP – i samarbejde med kommunale og andre samarbejdspartnere – medvirke ved:

  • at planlægge og gennemføre arbejds-(re)integrationsforløb for personer i erhvervsaktiv alder. Mulighederne spænder fra job på ordinære vilkår over flexjob til meningsfuld beskæftigelse på skånejobsvilkår.
  • at undervise og vejlede støttepersoner eller plejepersonale

  Andre ydelser som kan tilkøbes

  Hvad er MODAK?

  MODAK (MODalitets-AKtivering) er en logopædisk metode til undervisning af stort set alle former for afasi i alle rehabiliteringsfaser. Undervisningsprogrammet består af et meget struktureret grundprogram (til svært afasiramte), som inddrager alle fire sproglige modaliteter i systematisk opbyggede øvelser. Her tages der udgangspunkt i arbejdet med fire situationsbilleder, hvor den afasiramte opfordres til forskellige sproglige handlinger. Derudover indeholder konceptet talrige øvelser med avisoverskrifter og –artikler, billeder, tekster og historier, som målrettes den enkelte borgers afatiske vanskeligheder, behov, interesser, viden og aktive handlinger. MODAK er udviklet af den tyske kliniske lingvist og talepædagog Dr. Luise Lutz tilbage i 1980’erne. Metoden bygger på et solidt teoretisk fundament og på Lutz’s mange års praktiske erfaringer med afasiramte. MODAK er blevet oversat og bearbejdet til dansk af talepædagogisk konsulent på ViSP, Karina Lønborg.

  MODAK har en række karakteristika:

  • Det overordnede mål med undervisningen er altid at opnå en bedre kommunikationsevne og dermed give den afasiramte mulighed for at ”genvinde terræn”
  • Undervisningen kombinerer altid flere sproglige modaliteter (tale-forstå-læse-skrive) med henblik på at opnå en større aktivering i hjernen
  • Der trænes ikke ord, men sproglige processer
  • Med udgangspunkt i en fastlagt grammatisk struktur forsøges det i små skridt ad gangen at opnå en fornyet automatisering af sprogprocesserne
  • Der arbejdes i hele sætninger, eftersom ord ikke dannes isoleret, men i en sproglig kontekst
  • Grundidéen bag MODAK er, at alle afatiske vanskeligheder kan forklares med manglende eller forstyrret evne til enten at opnå en aktivering, hæmning eller synkron bearbejdning af sproglige elementer i hjernen
  • Metoden bygger på struktur og genkendelighed, hvilket giver den afasiramte ro og tryghed
  • Undervisningsmaterialet målrettes den afasiramtes videns- og interessesfære for at skabe størst mulig motivation

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  På ViSP er vi specialiseret i undervisning af MODAK til de afasiramte borgere.

  Hvis du vil læse mere om MODAK, har ViSP udgivet bogen “MODAK – Modalitetsaktivering i afasiundervisningen“. Bogen koster 375 kr. + forsendelse, og der medfølger billedmateriale til eget brug i undervisningen. Læs mere om bogen samt bestilling her.

  ViSP tilbyder også kurser i MODAK-metoden til talepædagoger/logopæder. Kurset har en varighed af to dage og bygger på både et teoretisk og praktisk grundlag. MODAK-bogen samt billedmateriale udleveres i forbindelse med kursusdeltagelse.
  Kurset afholdes i et samarbejde mellem Luise Lutz og Karina Lønborg.

  Kurset tilbydes årligt på ViSP i Næstved samt online, men også som eksternt kursus i bl.a. Sverige, Tyskland, Østrig og Schweiz samt på forskellige kommunikationscentre i Danmark efter ønske.

  Hvad er Arbejdsmarkedsrettede tilbud?

  Arbejdsmarkedsrettede tilbud er en ydelse til borgere med følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade.

  Hjerneskaden kan være opstået efter en apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen), sygdom i hjernen, iltmangel eller ulykke/hovedtraume.

  Hvem er målgruppen?

  • Sygemeldte eller kontanthjælpsmodtagere, der har behov for optræning og vurdering af arbejdsevne
  • Sygemeldte borgere, der er i et undervisningsforløb på ViSP og hvor det vurderes muligt at fastholde borgeren på arbejdsmarkedet
  • Ledige fleksjobbere og borgere i ressourceforløb som skal opnå fastholdelse på det rummelige arbejdsmarked

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP varetager i dag den kompenserende voksenspecialundervisning i borgerens rehabiliteringsforløb. ViSP vil derfor på forhånd have stort kendskab og indsigt i den enkelte borgers ressourcer og begrænsninger.

  Overledningen fra den kompenserende voksenspecialundervisning til en arbejdsafklarende indsats vil med fordel altid kunne tilrettelægges som et sammenhængende forløb. Forløbet vil sikre, at vigtig viden bibeholdes og varetages af højt fagligt kvalificeret personale inden for hjerneskaderehabilitering.

  Målsætning med indsatsen er

  • at sætte borgeren i centrum ved hjælp af en helhedsorienteret og målrettet indsats tidligt i forløbet
  • at borgerens arbejdsmarkedserfaring og netværk inddrages i processen
  • at borgeren opnår en afklaring af sin arbejdsevne
  • at borgeren på basis af den nye livssituation genvinder en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet

  Forløbet tilrettelægges og varetages af ViSP’s arbejdsmarkedsteam, som består af specialpædagogiske konsulenter, fysio- og ergotera-peutiske konsulenter samt arbejdsmarkedskonsulenter.

  Følgevirkninger efter en skade i hjernen vil ofte variere både i omfang og grad, hvorfor det enkelte forløb vil variere i både tid og indhold.
  ViSP’s arbjedsmarkedsteam tilbyder

  • et sammenhængende forløb fra den kompenserende voksenspe-cialundervisning til det arbejdsafklarende forløb
  • iværksættelse af arbejdspraktikforløb i samarbejde med job-center og virksomheder
  • rådgivning/vejledning til borger, pårørende, arbejdsplads, egen læge, kommune m.fl.
  • dokumentation af borgerens arbejdsmarkedskompetencer til brug for videre sagsbehandling
  • kvalitetssikring af indsatsen ved løbende opfølgning efter endt arbejdsafklaring herunder mulighed for deltagelse i mødet med rehabiliteringsteamet på Jobcentret

  Iværksættelse
  Det arbejdsafklarende forløb tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde mellem de involverede parter og igangsættes først efter skriftlig aftale med Jobcentret.

  Økonomi
  Den del af ydelsen der ligger uden for abonnementsaftalen mellem Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner er tilkøb.

  Yderligere information om ViSPs arbejdsafklarende forløb kan fås ved at kontakte centerleder Karen Sørensen på tlf. 4041 2027