Gå til hovedindhold

Hvad kan jeg få hjælp til?

‎Læs mere om hvad du kan få hjælp til her

Indhold

  Høreafdelingen tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning til dig med:

  • Høretab
  • Skelnetab
  • Høreapparat – eller hvis du overvejer at få et høreapparat
  • Cochlear Implant (CI) eller hvis du overvejer en CI-operation
  • Menière
  • Tinnitus
  • Lydfølsomhed
  • Behov for ene-eller gruppeundervisning i hvordan dine hørevanskeligheder takles bedst muligt
  • Hørevanskeligheder i forhold til uddannelse eller job
  • Behov for afprøvning af høretekniske hjælpemidler samt undervisning i hvordan de anvendes

  Har du pårørende, du ønsker med i samarbejdet, er de velkomne.

  Indsatsområder

  Hvad er et høretab?

  Høretab betyder nedsat eller manglende evne til at opfatte lyd fra omgivelserne. Et høretab kommer ofte snigende. Måske har du lagt mærke til, at andre mumler eller taler utydeligt? Dette kan være de første tegn på nedsat hørelse. Det er derfor en god idé, at få din hørelse tjekket hos en ørelæge. Et høretab kan have mange årsager. Det kan blandt andet være arveligt, aldersbetinget, pga. støj eller sygdomme i øret. Et høretab påvirker ikke kun den med høretabet, men også omgivelserne. ViSP tilbyder dig og dine pårørende rådgivning, vejledning og undervisning ift. høretab.

  Hvad er skelnetab?

  Ud over hørenedsættelse kan man have nedsat skelneevne. Det betyder, at det er vanskeligt at skelne og forstå tale, selv om man kan høre lyden.
  Ved høreprøven måles skelneevnen for at se, om der er et skelnetab.
  Høreapparater afhjælper kun delvist nedsat skelneevne. Det er afgørende at være opmærksom på at skabe gode lytteforhold eller høretaktik for at kommunikationen kan optimeres.

  Tips til god kommunikation:

  • Tal tydeligt og langsommere (ikke højere)
  • Sørg for øjenkontakt
  • Sørg for kort afstand imellem jer
  • Undgå at skjule munden
  • Sørg for god belysning (undgå modlys)
  • Undgå baggrundsstøj
  • Tal en ad gangen
  • Gentag eller omformulér for at undgå misforståelser

  ViSP afholder kommunikationskurser, der sætter fokus på dette. Læs mere i pjecen “Kommunikationskursus”, som udleveres hos ViSP eller kontakt os for mere information.

  Pædagogiske justeringer af høreapparat

  Hvis man er høreapparatbehandlet på en offentlig høreklinik (på sygehuset), har man mulighed for at få sine høreapparater justeret på ViSP i forbindelse med undervisning. De første tre måneder efter udleveringen skal justeringer dog foregå på høreklinikken.

  Hørelsen ændrer sig ofte gradvist, og det er derfor vigtigt indimellem at få høreapparatet justeret, så udbyttet optimeres.

  Ved justering af høreapparatet kan man bl.a. ændre lydniveauet samt regulere høreapparatets øvrige funktioner (f.eks. fjerne/tilføje programmer og aktivere en volumenkontrol).

  Hvis man har fået udleveret sit høreapparat hos en privatpraktiserende ørelæge eller hos en privat forhandler af høreapparater, skal alle justeringer foregå der.

  God hørelse kræver mere end god teknik. Hørekonsulenten vil derfor give råd og vejledning om kommunikation, vedligeholdelse af høreapparaterne, korrekt isætning m.m. Dette tilbud gælder for alle borgere, uanset hvor høreapparatet er udleveret.

         ViSPs tilbud:

  Privat-
  indkøbte høreapparater

  Høreapparatbutik

  Offentligt udleverede høreapparater


  Høreklinik

  Offentligt udleverede høreapparater


  Puljeørelæge


  Afprøvning/ansøgning af høretekniske hjælpemidler

  🗸 🗸 🗸

  Undervisning i og justering af høreapparat i eget hjem

    🗸  

  Undervisning i og justering af høreapparat på ViSP

    🗸  

  Vedligeholdelse af høreapparater/høreomsorg i Næstved og Vordingborg Kommuner

  🗸 🗸 🗸


  Rådgivning/vejledning

  🗸 🗸 🗸

  Undervisning, rådgivning og vejledning indenfor:

  APD, CI, kommunikation, job, uddannelse og hørelse, Menière, lydoverfølsomhed,
  tegnstøttet kommunikation og tinnitus

  🗸 🗸 🗸

  Hvornår er der behov for høretekniske hjælpemidler?

  Behovet for høretekniske hjælpemidler kan opstå, hvis brugen af høreapparater ikke i tilstrækkelig grad afhjælper hørevanskelighederne. Det kan både gøre sig gældende privat, under uddannelse eller på arbejdspladsen. Her kan det være relevant med høretekniske hjælpemidler bl.a. til fjernsyn, telefon, alarmering og/eller i kommunikative sammenhænge.

  Hvad gør hørekonsulenten?

  På ViSP vil hørekonsulenten indledningsvis udrede hørevanskelighederne. Det relevante høretekniske hjælpemiddel afprøves, og der undervises i brugen af dette. Hvis hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper problemet i forhold til livssituation og dagligdag, hjælper vi med udfærdigelsen af ansøgningen til den pågældende kommune (jf. Serviceloven §112).
  Hjælpemidler og eventuel arbejdspladsindretning bevilges af jobcentret i bopælskommunen (jf. LAB-loven).

  Hvad er Cochlear Implant?

  Med et CI er det muligt at genskabe en form for hørelse hos svært hørehæmmede eller døvblevne.
  CI består af en udvendig og en indvendig del. Den udvendige del ligner et høreapparat og den indvendige del (implantatet) indsættes ved operation.
  VISP har et tæt samarbejde med CI-centrene på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital.

  Overvejer du at få CI?

  Overvejer du at få CI, er det muligt at få en rådgivende samtale.
  Link til fælles CI-pjece
  ViSP tilbyder også en samtale forud for en eventuel CI-operationen. Ved samtalen tales der om forløbet, forventninger (egne og evt. pårørendes) samt den efterfølgende undervisning på VISP.

  Undervisning på ViSP

  VISP tilbyder undervisning og rådgivning af voksne, der har gennemgået en CI-operation.
  Undervisningen foregår primært som eneundervisning. Behovet for undervisning varierer og derfor tilrettelægges undervisningsforløbet i et samarbejde mellem hørekonsulenten og CI-brugeren. Undervisningen tilpasses den enkeltes behov og ønsker.
  Målet for undervisningen er at få det størst mulige udbytte af CI. Der arbejdes med tilvænning til lyd samt taleforståelse på mange niveauer. Undervisningen kan også omfatte afprøvning af og ansøgning om relevante høretekniske hjælpemidler samt rådgivning til erhvervs- og uddannelsesaktive.

  Hvad er tinnitus?

  Tinnitus betyder “det ringer”, og høres af mange som en hylen, brummen eller lignende. Tinnitus opleves som en subjektiv lyd i et eller begge ører eller midt i hovedet.

  Cirka 10-20 % af danskerne menes at have tinnitus, heraf ca. 1-3 % i svær grad. Ofte opleves søvnproblemer, lydfølsomhed, koncentrationsbesvær og stresssymptomer. Tinnitus kan optræde i sammenhæng med hørenedsættelse.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder eneundervisning og vejledning. Forløbet tilrettelægges individuelt og tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Der arbejdes på nemmere at kunne håndtere hverdagen med tinnitus.  

  ViSP holder informationsmøder om tinnitus og lydfølsomhed

  Der er også mulighed for at deltage i “Informationsmøde om tinnitus og lydfølsomhed”. Alle er velkomne.
  Næste informationsmøde kan ses under arrangementer her på hjemmesiden, som begivenhed på Facebook og annonceres i lokalaviserne.
  På informationsmøderne orienteres der om de væsentligste årsager til tinnitus, det limbiske system og gode råd om, hvordan fokus kan blive flyttet væk fra tinnitus.

  Det er vigtigt at blive udredt af en ørelæge, hvis man oplever længerevarende tinnitus. Hørekonsulenten vil ofte tage udgangspunkt i resultatet af ørelægens undersøgelse.

  Hvad er lydfølsomhed?

  Lydfølsomhed, også kaldet hyperacusis, kan defineres som en forvrænget oplevelse af normal og naturlig lyd. Ved lydfølsomhed bliver øret ikke fysisk skadet af at blive udsat for normal lyd i hverdagen, men det kan have store konsekvenser på det psykiske plan. Lydfølsomhed viser sig i forskellige sammenhænge med hørenedsættelse, bl.a. i forbindelse med tinnitus og Menière. Man kan også være lydfølsom uden at have hørenedsættelse. Lydfølsomhed ses f.eks. som en ledsagende lidelse ved eftervirkningerne af hjernerystelse og piskesmæld.

  Lydfølsomhed kan inddeles i:

  • Recruitment – reduceret dynamikområde og øget følsomhed for lyd og dermed forstærkning
  • Misofobi – gener/reaktion i forhold til bestemte lyde
  • Phonofobi – en egentlig fobi /angst for at blive udsat for meget lyd

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder samtaler vedrørende lydfølsomhed. Forløbene varierer efter behov.
  Viden om lydfølsomhed og ændring i opfattelsen af generende lyd er en vigtig del af processen.

  Hvad er Menière?

  Menière er en sygdom i det indre øre.
  Nedenstående symptomer kan indikere, at man har Menière:

  • Svimmelhedsanfald
  • Tinnitus (proces i indre øre der opfattes som lyd af hjernen)
  • Svingende hørelse, ofte med dårlig bashørelse
  • Reduceret tolerance over for almindelige hverdagslyde

  Årsagen til Menière er stadig ukendt. Menière har ofte en markant indflydelse på det daglige og sociale liv.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder eneundervisning og vejledning. Forløbet tilrettelægges individuelt og tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Der arbejdes på nemmere at kunne håndtere hverdagen med Menière. Herunder kan der indgå kontakt til jobcenter, audiologisk klinik (Hørecenter Sjælland) samt vejledning til pårørende. Kontakt høreafdelingen for en aftale.

  Fakta om hørehæmmede i erhverv/under uddannelse

  Ca. hver 10. dansker i den erhvervsaktive alder har problemer med hørelsen.

  Hørenedsættelse, tinnitus, Menière og lydfølsomhed kan give svære udfordringer i forbindelse med job og uddannelse.

  Hvad tilbyder ViSP?

  ViSP har i høreafdelingen hørekonsulenter med speciale i uddannelses- og erhvervssager.

  Hørekonsulenterne tilbyder rådgivning og vejledning og evt. koordination af sager, hvor der er kontakt til jobcenter, uddannelsessted og arbejdsplads ud fra en specialpædagogisk synsvinkel.

  Erhverv

  Ved behov for høretekniske hjælpemidler tilbyder ViSP afprøvning og anbefaling af de hjælpemidler, der kan kompensere for problemer, som høretabet giver i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdspladsen. Det er jobcentret, der har bevillingsmyndigheden.
  ViSP kan vejlede både arbejdstager og arbejdsgiver i forhold til ændringer på arbejdspladsen eller i arbejdsfunktioner, der kan mindske eller måske helt afhjælpe virkningerne af hørevanskelighederne.

  Uddannelse

  I forbindelse med uddannelse kan ViSP ved henvendelse fra uddannelsesinstitutionen og SPS-ansvarlige (specialpædagogisk støtte) afprøve/anbefale høretekniske hjælpemidler samt rådgive studievejleder og undervisere i forhold til selve uddannelsen og evt. praktik og erhvervsvalg.
  Det er SU-styrelsen, der har bevillingsmyndigheden. Læs evt. mere på www.spsu.dk

  Støj måles i decibel (dB).

  Jo kraftigere lyden er, jo kortere tid skal du høre den, inden der kan opstå en høreskade.

  Den maksimale tid, du bør være udsat for: 

  85 dB er 8 timer, men ved

  110 dB er grænsen blot 1½ minut.

  Generelle støjgrænser målt i decibel:

  0 dB Allersvageste form for lyd
  10 dB Åndedræt
  20 dB Baggrundsstøj i et hus
  30 dB Hvisken i et bibliotek
  40 dB Et stille kontor eller beboelseskvarter
  50 dB Let trafik på en vis afstand
  60 dB Normal samtale, symaskine
  70 dB Motorvejstrafik, vækkeur
  80 dB Støvsuger, elektrisk kaffemølle, dørklokke


  Risiko for høreskader 

  - Brug høreværn!

  90 dB Lastbiltrafik, plæneklipper, råben (her begynder skaderne at indtræffe)
  100 dB Fabriksmaskineri (her begynder smerterne)
  110 dB Barnegråd, motorsav, diskotek
  120 dB Rockkoncert, tordenbrag, ambulancesirene
  130 dB Slagboremaskine, slagtøj i symfoniorkester, motorløb
  150 dB Kanonslag, jetmotor
  170 dB Haglgevær
  180 dB Affyring af rumraket

   

  Høreafdelingen tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning i/til

  • Social- og sundhedshjælpere/assistenter under uddannelse
  • Kurser for kommunale høreomsorgsmedarbejdere
  • Kurser vedrørende tinnitus, Menière og lydfølsomhed
  • Kurser vedrørende kommunikation
  • Foredrag og undervisning i
   • lokale høreforeninger
   • personalegrupper
   • på arbejdspladser mm.

  Undervisningen foregår primært ved faglig information, dialog, rådgivning, vejledning og praktiske øvelser, hvor det findes relevant.

  Målet er at sikre opkvalificering af medarbejderne på en række arbejdsområder indenfor undervisning, sundhed og omsorg.
  For personer med hørevanskeligheder er målet gennem viden og gode råd at få bedre kendskab til egen situation, og derved få en nemmere dagligdag.

  For yderligere information eller spørgsmål kontakt høreafdelingen.

  Hvad er APD?

  APD er en forkortelse af Auditory Processing Disorder.

  Når en person har APD, betyder det, at der ved en høreprøve findes normal hørelse, men at hjernen ikke forstår, hvad der bliver sagt.
  Personer med APD har svært ved at adskille talesprogets lyde og ved at følge verbale instruktioner, og problemet er oftest størst, når der er baggrundsstøj. Selve årsagen til APD er ukendt, men formodes at skyldes en forstyrrelse i det centrale auditive nervesystem.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  Personer der er udredt for APD på en offentlig høreklinik, henvises til ViSPs hørekonsulenter, som tilrettelægger et individuelt undervisningsforløb, hvor der er fokus på eventuel høreapparatbehandling, skelnetræning, lytte- og opmærksomhedstræning samt afprøvning af høretekniske hjælpemidler.