Gå til hovedindhold

Indsatsområder

Relevante artikler

Indhold

  Opmærksomhed, koncentration, hukommelse og struktur (Kognition)
  Læsning og skrivning – fx dysleksi (ordblind)
  Matematik – fx dyskalkuli (talblind)

  Problemer med hukommelse, koncentration og opmærksomhed kaldes også kognitive vanskeligheder. 
  Personer med kognitive vanskeligheder bliver ofte misforstået, idet symptomerne eksempelvis kan opfattes som dovenskab, negativitet, urolighed og manglende initiativ.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP udreder og afdækker vanskelighederne og kommer med anbefalinger i forhold til hvordan der kan kompenseres. Herudover tilbydes der kortere specialundervisningsforløb.

  Undervisningen har til hensigt at give større indsigt i og forståelse af din egen situation, samt hvilken betydning de kognitive vanskeligheder kan have i din hverdag, uddannelse og/eller arbejde.

  Du vil i undervisningsforløbet blive præsenteret for forskellige måder at forstå og kompensere for dine vanskeligheder, sådan at du bliver mere rustet til at klare dine daglige aktiviteter.

  Undervisningen kan enten foregå som ene-undervisning samt på hold med op til 8 deltagere.

  Undervisningen foregår almindeligvis en til to gange om ugen. Det præcise tidspunkt samt antal gange om ugen vil blive oplyst ved undervisningsstart.

  Undervisningens indhold vil blive tilrettelagt ud fra den enkeltes behov.
  Indholdet kan for eksempel være:

  • Øget indsigt i egen situation
  • Kendskab til og brug af kognitive kompenserende strategier
  • Kommunikationsstrategier
  • Hukommelsesstrategier
  • Relevant viden om hjernen og dens funktioner

  Hvem kan deltage?
  Unge og voksne med kognitive vanskeligheder, der vurderes berettiget til kompenserende undervisning efter Lov for Specialundervisning for voksne.

  Matematikvanskeligheder

  Der kan være mange grunde til, at man oplever matematikvanskeligheder. Nogen er det man kalder talbinde, andre har af forskeligge årsager ikke fået lært sig matematik, det kan handle om en svær skolegang, andre vanskeligheder, som har indflydelse på matematikken eller lignende. På ViSP undersøger vi, hvad vanskelighederne handler om og kommer med anbefalinger til, hvordan man kan kompensere.

  Hvad er talblindhed?

  Talblindhed eller dyskalkuli er vanskeligheder ved basisforståelse for tal og simple regnestykker. Der opleves problemer med tidsfornemmelsen, højre-venstre, skemaer, rækkefølger.

  Tegn på dyskalkuli er:

  • du har svært ved at skrive eller forstå tal, for eksempel kan 112 blive til 10012
  • du har svært ved at huske tal
  • du har svært ved at anvende de fire regnearter
  • du har svært ved at lære den lille tabel
  • du regner langsomt
  • du regner på fingrene
  • du har problemer med at håndtere penge

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  Hvis du oplever nogle af ovenstående vanskeligheder, så kan du kontakte ViSP. Du vil blive indkaldt til test og udredning og eventuelt et afdækkende forløb.

  Læs mere om dyskalkuli/talblindhed her.

  Psykisk sårbarhed og kognition

  Der kan være mange årsager til, at man oplever psykisk sårbarhed og vanskeligheder med tænkning og kognition. Man kan have en psykiatrisk diagnose, fx angst eller depression, man kan også have en historik med omsorgssvigt eller langvarigt bekymrende skolefravær (skolevægring). Samlet kan dette have ført til at man fx har vanskeligt ved at deltage i almindelig undervisning på et uddannelsessted.

  Hvad kan ViSP tilbyde?

  ViSP tilbyder individuelt tilrettelagt undervisning, som kan afvikles som ene – eller holdundervisning. Der er typisk tale om et kortere forløb, hvor vi tager højde for den enkeltes aktuelle funktionsniveau.

  Undervisningen har til hensigt at øge funktionsniveauet i forhold til fremtidig uddannelse og arbejde via forskellige læringsstrategier. Dette kan være undervisning i at indgå i en læringssituation, fx at møde frem til undervisning, at deltage aktivt i samspil med andre, at kunne modtage undervisning og fastholde opmærksomheden, også når det er svært, samt at kunne fastholde en struktur og selv skabe overblik over opgaver. Undervisningen kan indeholde dansk- og matematikfaglige elementer.

  Målgruppen er typisk unge og voksne med en eller flere af følgende problematikker: personlighedsmæssige, psykiatriske, psykiske, sociale, kognitive og svære faglige vanskeligheder. Det er en forudsætning for tilbud om undervisning, at borgeren vurderes berettiget til kompenserende undervisning efter Lov om Specialundervisning for voksne.

  For at få hverdagen med uddannelse, job og familieliv til at fungere skal man kunne planlægge, overskue tid, løse opgaver, styre sine følelser og samarbejde med andre.

  Hvis du oplever, at nogle af disse ting er svære for dig, kan du have glæde af dette kursus.

  Hvem er kurset til?
  Kurset er til unge og voksne, der har ADHD eller andre opmærksomhedsforstyrrelser. Det vil sige unge og voksne, som har svært ved at koncentrere sig, som kommer til at handle overilet, og som har uro i kroppen.

  Hvad består kurset af?
  Kurset består af 15 undervisningsgange á 2 timer. Der er som udgangspunkt undervisning én gang om ugen, og et kursus varer derfor ca. 3 måneder. Der er op til 12 deltagere på et kursus.

  Hver undervisningsgang har et bestemt tema, som I arbejder med. Undervisningen er bygget op om øvelser, som giver dig redskaber til at tackle de udfordringer, som du kender fra dagligdagen.

  Kurset handler bl.a. om:

  • Opmærksomhedskontrol
  • Hukommelse
  • Håndtering af tanker og følelser
  • Impulskontrol
  • Løsningsmuligheder og konsekvenser
  • Planlægning
  • Konflikthåndtering.

  PAL – din personlige hjælper
  En vigtig del af kurset er, at du får en PAL (Participants Aid for Learning), som støtter dig i at få oversat det, som du lærer i under-visningen til din dagligdag.

  Efter hver undervisningsgang mødes du med din PAL, og I snakker om, hvad du har lært, og hvordan du kan bruge det i din dagligdag.
  Du er med i en drøftelse af hvem din PAL skal være. Det kan være en i din familie, en ven eller en anden person, som du har tillid til.

  Hvad sker der så?
  Du kommer til en samtale, hvor vi finder ud af om kurset er noget for dig.
  Hvis du tilmeldes kurset, vil du få en tydelig plan for, hvad der kommer til at foregå.

  Certificerede trænere
  ViSP står for kurset, og selve forløbet varetages af R&R2-trænere, som er uddannet og certificeret i indsatsen.

  Dokumenteret effekt
  R&R2 er evidensbaseret og har i internationale RCT studier og en omfattende afprøvning i tre danske kommuner vist betydelig effekt.

  Evalueringen af den danske afprøvning findes på Socialstyrelsens hjemmeside.

  Hvordan kan du melde dig til?
  Udfyld henvisningsskemaet via selvbetjening.

  Læse og skrivevanskeligheder

  Der kan være mange grunde til, at man oplever læse og skrivevanskeligheder. Nogen er ordblinde, andre har af forskellige årsager ikke fået lært sig at læse og skrive sikkert. Det kan handle om en svær skolegang, andre vanskeligheder som har indflydelse på læsningen eller lignende. På ViSP undersøger vi, hvad vanskelighederne handler om og kommer med anbefalinger til, hvordan man kan kompensere.

  Hvad er ordblindhed?
  Ordblindhed eller dysleksi er vanskeligheder med at lære at læse og skrive. Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, som skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde.
  Ofte – men ikke altid – finder man andre i familien med læsevanskeligheder, fx en forælder, en bror eller bedsteforældre, som har haft vanskeligt ved at lære at læse og skrive.

  Hvad kan ViSP tilbyde
  ViSP tilbyder ordblindeundervisning i samarbejde med VUC. Undervisningen er gratis.

  Du kan få undervisning, der passer til dig og de behov, du har, for at få din hverdag til at fungere. Du vil lære om læse- og stavestrategier og du vil lære at bruge it- hjælpemidler på både computer og Ipad, og eventuelt mobiltelefon.

  For at være berettiget til ordblindeundervisning, skal du have lavet en ordblindeudredning. Du inviteres til en samtale og visitationstest til ordblindeundervisning. Herefter vurderes det hvorvidt du skal udredes yderligere og efterfølgende kan tilbydes ordblindeundervisning.

  Er du fremmedsproget og har gået på Sprogskole, vil du få tilbudt en særlig test udarbejdet for fremmedsprogede. Testen hedder Dynamisk OrdblindeTest for fremmedsprogede (DOT).

  Vores undervisning foregår typisk som et kortere kursus på 6 gange 2 timer. Kurserne starter løbende op.

  Ordblindecafé
  Er du ordblind? Så kan du få hjælp hos ViSP Ordblindecafé. Caféen er åben onsdage fra kl. 14.00 - 16.00. Her kan du få ordblindeundervisning og hjælp til IT-hjælpemidler. Kig forbi, når Ordblindecaféen er åben eller ring på tlf. 2545 0082 og hør nærmere. Vi bor på Birkebjerg Allé 3 i Næstved.

  Vil du vide mere om ordblindhed?

  Vi har samlet nogle links til hjemmesider, der uddyber læse/stavevanskeligheder/ordblindhed.

  Tryk på følgende link, hvis du vil vide mere om ordblindhed: